Том 19 (58) № 3. 2006 г.

Тексты номера одним файлом

Филология.

Раздел 7

УКРАИНСКОЕ ЯЗЬІКОЗНАНИЕ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Анафієва Е.Р.
Зіставлення твердих і м’яких приголосних української, російської і кримськотатарської мов

Архипенко Л.М.
Сфери вживання англіцизмів у сучасному українському мовному узусі

Браницька Я.В.
Пропозиційно мотивовані гастроніми у французькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект)

Васейко Ю.С.
Специфіка функціонування реалій-антропонімів в історичній прозі (на матеріалі роману Ю.І. Крашевського «Графиня Козель»)

Ващенко І.А.
Особливості подання та способи тлумачення значень фразеологічних одиниць У «Словнику бойківських говірок» М.Й. Онишкевича

Гандзюк О.М.
Прислівники як адвербіальні і атрибутивні синтаксеми

Грозян Н.Ф., Прудникова Т.І.
Етнопсихолінгвістичний аспект ідеографічної групи фразеологічних одиниць «Поведінка людини»

Давиденко В.І.
Національно-культурна специфіка вираження толерантності й інтолерантності в українській мові (на матеріалі фразеологізмів)

Дехтярьова О.В.
Особливості вживання діалектної фразеології в художньому тексті (на матеріалі повісті Ольги Кобилянської «Через кладку»)

Казимир І.І.
Мотивація українських орнітонімів як чинник концептуалізації

Крехно Т.І.
Критерії контролю за об’єктивністю семантичної реконструкції

Макеєва Л.М.
Механізми мовної маніфестації структурно-семантичних комплексів у текстах наукового стилю

Масицька Т.Є., Ярощук Л.Г.
Реченнєві конструкції з локативними субстанціальними компонентами

Мітрохина Л.М.
Причини виникнення полісемії та омонімії у системі сучасної української психологічної термінології

Нікітченко О.В.
Семантична група «Сприйняття швидкості руху» в українській та англійській мовах

Прудникова Т.А.
Вираження невербального спілкування мовними засобами (на матеріалі повісті «Жовтий князь» Василя Барки)

Самойлович Л.В.
Вірування народу як джерело виникнення українських фразеологізмів

Шевейко К.В.
Семантико-типологічні аспекти інтерпретації фразеологічних одиниць у словнику «Живої Народної, Письменної і Актової мови Руських Югівщань Російської і Австрійсько-Венгерської Цесарії» Фортуната Пискунова ХІХ ст.

Щербачук Л.Ф.
Ідеографічна характеристика фразеологічних одиниць української мови на позначення суспільних відносин

Раздел 8

РУССКИЙ ЯЗЬІК В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Бантышева Л.Л.
Идеологизированньій компонент в лингвистике начала ХХ века: интерпретация термина

Башкатова О.О.
Префиксальная конвергенция глаголов с точки зрения когнитивной ономасиологии

Бойко Е.С.
Фразеология русского языка в лингвокультурологическом освещении

Вислова К.А.
Концепт «солнечная энергия» («солнце«): лингвокультурный аспект

Горбань Г.М.
Лексические инновации в современном русском языке

Давиденко Е.А.
Функционирование цветообозначений «голубой«, «голубий» и «блакитний» (на материале печатных СМИ)

Еременко И.А.
К вопросу о статусе понятия «художественный концепт«

Крылова О.Н.
Женские головные уборы в севернорусских говорах в этнолингвистическом аспекте

Матюхина М.О.
Структурные особенности полипрефиксальных глаголов

Павлова И.В.
Фреймовый подход к анализу образа зооморфного существа в фантастическом тексте

Павловская О.Е.
О формировании прототипической категории «стиль» в гуманитарных науках

Прокопец А.П.
Семантические модели словообразовательных контаминантов

Руденко Н.С.
Экологическая безопасность: концепт славянский — концепт западноевропейский

Семиколенова Е.И.
Фазовые разновидности видовых корреляций как проявление грамматикализации категории вида русского глагола

Старченко Т.В.
Воссоздание метафорической образности произведений В. Стефаника и О. Кобылянской средствами русского языка

Тукова Т.В.
Реклама в эфире как репрезентатор русско-украинской интерференции

Туркиян Н.Д.
Бизнес-сленг в современном русском языке XXI века

Хруцкая Н.В., Хруцкая Е.В.
Коэкзистенциальные варианты финитного глагольного формообразования

Ященко Т.А.
Каузация как категориальная доминанта текстов М. Волошина

Раздел 9

МАСС-МЕДИА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ

Варич М.В.
Основні тенденції взаємодії української та російської мов на cтopiнкax української преси: взаємозбагачення чи руйнація мовного механізму?

Ващенко Н.М.
Геополітичні вектори Pociї щодо України та їх відтворення на cтopiнкax німецької преси

Голодникова Ю.А., Андрющенко Е.А.
Кино как сновидение (опыт анализа американских блокбастеров)

Гридчина В.В.
Проблеми існування багатомовних видань

Егорова Л.Г.
Презентация имиджевых материалов на страницах периодических изданий

Ільченко О.І.
Особливості системи рубрикації у всеукраїнських газетах «День» та «Дзеркало тижня»

Карась М.А.
Труднощі передачі іншомовних власних назв в українськомовних ЗMI

Кондратская В.Л.
Роль журналистики в построении гражданского и информационного общества в Украине

Кошак К.О.
Моральніctь українського телеефіру, або що дивляться наші діти?

Лешко У.О.
Двомовний молодіжний християнський журнал «Oтpoк.UA»: духовні та комунікативні акценти

Поплавська В.В.
Розширення Європейського Cоюзу: перспективи для України (за матеріалами міжнародного суспільно-політичного тижневика «Дзеркало тижня», квiтeнь-червень 2004 року, лютий 2005 року)

Шевченко В.Е.
Довідкові електронні видання

РАЗДЕЛ 10

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ В ПОЛИЭТНИЧНОЙ СРЕДЕ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Борзенко С.Г., Бабаева Л.В.
Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту в іншомовній аудиторії

Войтенко М.И., Воляр Т.Н.
Интернет-ресурсы и проблемы изучения РКИ (на примере 3-х сайтов)

Гайдамака Г.Г.
Застосування тecтoвoї методики контролю при викладанні української мови іноземним студентам

Девель Л.А.
Лексикографические проблемы моделирования практического двуязычного учебного словаря в системе непрерывного открытого образования и дистанционной формы обучения

Зернецкая А.А.
Коммуникативно-функциональная классификация предикативных минимумов

Кострубина О.В.
Лингвострановедческая направленность в обучении аудированию (на занятиях по русскому языку как иностранному)

Михайловская Г.А.
Преемственность и перспективность в формировании коммуникативно-речевых умений на уроках русского языка

Проценко Е.В.
Преемственность и перспективность в процессе формирования навыка чтения у школьников основной школы на уроках русского языка

Рудницька Л.I.
Деякі зауваження щодо принципів морфемного аналізу слів в українській мoвi в вищому навчальному закладі та в шкільній практиці

Смирнова Т.В.
Проблемы и перспективы двуязычного образования в контексте адаптации образовательной системы Украины к европейским нормам

Стативка В.И.
Проблемы диагностики и коррекции умений устной речи

Туранина Н.А.
Формирование лингвистической компетентности школьника на этнонациональном материале

Черевань В.Н.
О лингвистических предпосылках использования дискурса на уроках русского языка в старшей школе

Раздел 11

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ПОЛИЛОГЕ КУЛЬТУР

Бычкова Т.А.
Слово в тексте: репрезентация концепта «разум» в прозе Михаила Зощенко

Гажева И.Д.
Идиостиль писателя в свете теории функциональной асимметрии мозга

Груздева Е.А.
Специфика организации текста в путевых очерках Марка Твена

Игнатив Н.Е.
Художественный мир автобиографического романа Г. Газданова «Вечер у Клэр»

Козловська Л.С.
Ключові слова як компонент сучасної aвтopcькoї художньої концепції

Минаева Э.В.
Концепт «любовь» в современной женской поэзии (на материале поэзии Нины Павловой)

Намакштанська I.Є., Новикова Ю.М.
Василь Стус: «То якже з долею дружити?»

Ніконова В.Г.
Ієрархія концептів в трагедійній картині світу (на матеріалі п’єс Шекспіра)

Сорокина Т.В.
Интертекстуальное пространство книги новелл Ю.Буйды «Прусская невеста»

Хабибуллина Е.В.
Репрезентация категории времени как способ отражения авторской позиции в романе Т. Толстой «Кысь»

Аннотации

Анотації

Summary

Сведения об авторах