Том 20 (59) № 6. 2007 г.

Тексты номера одним файлом

Филология.

Прадід Ю.Ф.
Наука на факультеті української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: історія і сучасність

Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОГРАФІЇ

Бабич Н.Д.
Проблема фразеологічності конструкцій «службове слово + повнозначне» у слов’янських мовах

Загнітко А.П.
Синтаксис і фразеологія: особливості взаємодії і взаємопроникнення

Зубець Н.О.
Типологія сучасних фразеологічних словників

Остапович О.Я., Петришак Б.Я.
Системно-рівневі відношення фразеологізмів у лінгвістичній концепції Ярослава Барана

Свердан Т.П.
Явище усічення фразеологізмів на тлі розрізнення процесів варіювання і трансформації

Скаб М.В.
Фразеологізми як концептовиражальний засіб

Розділ 2

СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Вовк Н.Н.
Семантика и функции ФЕ с компонентом «кошка» в русском языке (в сопоставлении с украинским языком)

Губарева Г.А.
Концепти ПАМ’ЯТЬ і ЗАБУТТЯ в українській фразеології

Дем’яненко Н.Б.
Фразеологічні одиниці як засіб вираження національного і культурного надбання народу (на матеріалі польської мови)

Карлова Н.М.
Семантичні моделі етнофразем весільної обрядовості

Колеснікова І.Є.
Передача невербальних елементів комунікації фразеологічними засобами
(на матеріалі фразеологічних одиниць, що познають риси характеру людини в українській і англійській мові)

Котловський А.М.
Ідеографічна характеристика англійських фразеологізмів на позначення соціальної поведінки людини (категорія руху)

Краснобаєва-Чорна Ж.В.
Концепт ДОРОГА у структурі концепту ЖИТТЯ (ідеографічний і когнітивний аспекти)

Кубединова Л.Ш.
Происхождение фразеологических единиц со значеним «спорить» в английском и русском языках

Лозинська О.Г.
Проблеми визначення корпусу польської кінематичної фразеології

Прядко І.А.
Шляхи творення семантики фразеологічних одиниць з нумеративним компонентом в українській мові

Романенко А.О.
Експлікація тендерних стереотипів та ідеалів у польській фразеології та пареміях

Сагата Ю.І.
Специфіка лексикографічного опису семантики фразеологізмів у польських словниках (на матеріалі фразеологізмів з анімалістичним компонентом)

Скопненко О.І., Цимбалюк-Скопненко Т.В.
Антонімія фразеологічних одиниць у тексті перекладного твору (на матеріалі перекладів Миколи Лукаша)

Соколова С.О.
Аспектуальні модифікації дієслів у складі фразеологічних зворотів

Яновська Г.В.
Назви тварин в українських і англійських сленгових фразеологізмах

Ященко Т.А.
Фразеологизмы с семантикой каузации

Розділ 3

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Андрейченко О.І.
Лексична заміна компонентів фразеологічних одиниць у жанрі політичної дискусії

Барбара Н.В.
Украинские фразеологизмы в современном российском публицистическом дискурсе

Гнатюк І.С.
Функціонування фразеологізмів у науково-популярному тексті

Калашник В.С, Калашник Ю.І.
Фразеологія як чинник формування художнього світу поезії і прози М. Вінграновського

Калякіна О.О.
Фразеологізм у заголовку періодичного видання: від модифікації до штампа

Лазарович В.В., Малашевська І.Я.
Відтворення національно-маркованої розмовно-просторічної лексики і фразеології у перекладі (на матеріалі німецькомовного перекладу твору М. Коцюбинського «Fаtа Могgаnа»)

Мазур Н.В.
Джерела і прагматичний зміст фразеологічних одиниць у «Щоденниках» Сергія Єфремова

Петришак Б.Я.
Реалізація стилістичних потенцій фразеологізмів внаслідок зміни їх компонентного складу

Русин М.А.
Фразеологизмы как составляющие рекламных текстов (на материале польского и русского языков)

Тиха Л.Ю.
Фразеологізми у структурі метафори Івана Драча

Хороз Н.С.
Інноваційні процеси у хорватській фразеології

Шипська М.А.
Стилістичні функції загальномовних фразеологізмів у поезії кінця XX — початку XXI ст.

Розділ 4

ДІАЛЕКТНА ФРАЗЕОЛОГІЯ

Дехтярьова О.В.
Особливості вживання діалектних фразеологічних одиниць у художньому тексті
(на матеріалі творів західноукраїнських письменників кінця XIX — початку XX ст.)

Доброльожа Г.М.
Українські фраземи-порівняння на позначення «нечистої сили» в говірках Середнього Полісся

Мілєва І.В.
Одна зі сфер сучасного табу (на матеріалі діалектної фразеології)

Обєднікова О.М.
Тематичний конструкт опису східнослобожанського ареалу

Плетнєва О.Л.
Терміни на позначення вінчання в говірках центральної та східної Слобожанщини

Ужченко В.Д.
Фразеосемантичні лінії однієї «делікатної» варіантно-синонімічної групи

Розділ 5

ПАРЕМІОЛОГІЯ

Зирка В.В.
Крылатые слова в рекламном тексте

Набережнєва Т.Є.
Комунікативно-прагматичні функції прислів’їв-палімпсестів у мовленні

Хомік О.Є.
Семантика та структура української оберегової примовки

Відомості про авторів