Том 24 (63). № 1.ч.2. 2011 г.

Тексты номера одним файлом

Филология.
Социальные коммуникации

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Агаркова І.Ю.
Втілення стереотипних уявлень про етноментальні особливості представників інших народів у фразеології і пареміології української мови (на матеріалі фразеосемантичних груп “Євреї” і “Цигани”)

Амичба Д.П.
Сравнительное описание концептов: «Вера», «Любовь», «Подвиг» в русской, украинской и абхазской фразеологии и паремиологии

Андрейченко О.І.
Структура і функції метафори “театру”в сучасному політичному дискурсі

Ачилова В.П.
Парцеляція як один із прийомів експресивного синтаксису

Ачилова О.Л.
Функціонально-семантична категорія кратності в сучасному мовознавстві

Балацька Ю.Ю.
Класифікаційна характеристика фразеологічних одниниць на позначення екстралінгвістичного поняття “вольові стани людини”

Ващенко І.А.
Фразеологізми як об’єкт описання у словниках південно- східного наріччя

Вільчинська Т.П.
Концептуалізація зла у поетичнійтворчості Тараса Шевченка (на прикладі концепту “Чорт”)

Дмитрук М.В.
Фразеологізми з компонентами – назвами тварин (на материалі говірок Нижньої Наддніпрянщини)

Джелилов А.А.
Фразеосемантическая группа ощущение в крымскотатарском и украинском язиках

Эмирова А.М.
Крымскотатарская фразеология: универсальное и этнокультурное

Жуйкова М.В.
Ідіома (и) концы в воду в синхронії та діахронії

Картамишев О.О.
Семантичне поле фразеологічних одиниць на позначення спеціальних здібностей людини

Морозова Г.О.
Типологія формальної варіантності на матеріалі термінології акушерства і гінекології

Половинко Е.А.
Имя числительное в курсе сопоставительной грамматики русского и китайского языков

Прадід О.Ю.
Поліпредикативні конструкції в законодавчому акті (на матеріалі назв розділів і статей Кримінального кодексу України)

Разумейко М.С.
Конверсивна кореляція у педагогічній лексицісучасної української мови

Сапрун И.Р.
Вербализация концепта бизнесмен в русской языковой картине мира

Селіванова О.О.
Дискурсивна природа фразеологізмів

Стефанець І.В., Свердан Т.П.
Мовно-психологічний образ жінки в українській фразеології (внутрішні якості)

Трифонов Р.А.
Ідеологізація картини світу в “Радянських прислів’ях і приказках”

Школяренко В.І.
Утворення фразеологічних одиниць (на матеріалі художньої літератури середньоверхньонімецького періоду)

Шубіна Т.В.
Діалектні і розмовно-народні слова в українській географічній термінології та номенклатурі кінця XIX –
початку ХХ ст

Щербачук Л.Ф.
Культурні концепти: зміст, структура, принципи класифікації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Алексєєнко Н.М.
Особливості художнього психологізму в прозі та драматургії Володимира Винниченка (на матеріалі п’єси «Брехня» та оповідання «Дрібниця»)

Атаманчук В.П.
Художня еволюція образу головної героїні п’єси Володимира Винниченка «Брехня»

Багрій М.Г.
Неоромантичний герой у поемах Лесі Українки та Володимира Сосюри

Вишняк М.Я.
Жанрова специфіка кримської лірики Лесі Українки

Вірченко Т.I.
Драматургія Лесі Українки, Г. Гауптмана, Г. Ібсена: індивідуальні особливості процесу творення характерів

Вісич О.А.
До питання про психологізм прози Лесі Українки

Гладка І.С.
«Блакитна троянда» Лесі Українки та «Блакитний роман» Гната Михайличенка: спроба компаративістського аналізу

Гуменюк В.І.
Літературознавчі й театральні інтерпретації п’єси Володимира Винниченка «Брехня»

Гуменюк О.М.
Музикальність як прикметна ознака модерної поетики лірики Лесі Українки

Ковалик М.О., Михида C.П.
Особливості еволюції драматургічної поетики Володимира Винниченка (п’єси «Дорогу красі» і «Брехня» )

Ковальчук О.Г.
Мистецьке відображення характеру цинічного суспільства у творах Володимира Винниченка

Козлітіна О.І.
Орієнтальні міфологічні традиції у творчості Лесі Українки

Колошук Н. Г.
Новітні мистецькі тенденції у драматургії Володимира Винниченка та Леоніда Андрєєва

Кочерга С.О.
Фаустівський дух як характерна ознака героя творів Лесі Українки

Левицька Н.Є.
«Святі лицарі» в прозі Юрія Липи

Лисенко Н.О.
До питання появи шістдесятників в українській літературі

Макарова Т.М.
Етико-духовні позиції дійових осіб п’єси Лесі Українки «Блакитна троянда»

Малютіна Н.П.
До питання про жанрову специфіку драматургії Володимира Винниченка (на матеріалі п’єси «Брехня»)

Мейзерська Т.С.
Особливості композиції п’єси Володимира Винниченка «Брехня»

Мержвинський В.В.
Ономастична сфера драми Лесі Українки «Блакитна троянда»

Моклиця М.В.
До питання про трагедійність драматичних творів Лесі Українки

Мокренцов Д.С.
Еволюція образу месії в українській драматургії початку ХХ століття

Полєщук Н.І.
Сецесійні процеси в жанрах малої прози Михайла Грушевського

Преображенська Т.В.
Поетика експресіонізму в драматургії Володимира Винниченка (на матеріалі п’єси “Брехня”)

Тхорук Р.Л.
Долання й творче переосмислення національних мистецьких стереотипів у драмі “Брехня” Володимира Винниченка

Швець В.С.
Жанроутворювальні характеристики історичної драматургії Людмили Старицької-Черняхівської

Шупта-В’язовська О. Г.
До питання про мистецьке експериментаторство Володимира Винниченка

Янкова Н.І.
Сецесійні процеси в жанрах малої прози Михайла Грушевського

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ