Том 21 (60) № 1. 2008 г.

Тексты номера одним файлом

Филология. Социальная коммуникация

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Богданович Г.Ю.
Информационное пространство и возможности текста в полилингвокультурной ситуации

Бідзіля Ю.М.
Український сегмент преси в інформаційному просторі Італії

Валеева Л.В.
Конвергенция и дивергенция этнических интересов на крымском медиаландшафте

Володченко О.Н.
Взаимоотношения СМИ и аудитории в современных условиях

Гнєдаш О.В.
Студентська газета як корпоративне видання вищого навчального закладу

Демченко С.В.
Політика і влада: два погляди на роль масової комунікації

Дроздова Г.В.
Проблемні питання телерадіопростору АРК

Дупак О.В.
Літературна рецензія в українських друкованих змі: особливості трансформації жанру

Іванченко С.М.
Медіавплив на поведінку людей: чинники ефективності інформаційних кампаній

Кочегарова О.В.
Дитячі видання в медіапросторі України

Лаврик О.В.
Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: до визначення поняття

Манакін В.М.
Феномен енергетичності людської мови

Павленко Л.Г.
Всесвітня служба «Радіо Україна»: сучасний стан та перспективи мовлення іноземними мовами

Ткаченко О.Г., Ісіпчук Н.В.
Основні суб’єкти суспільної діяльності – ЗМІ і влада – в період виборів

Фролов П.Д.
Інформаційний простір та інтерактивні технології формування громадської думки: точки дотику

Хавкіна Л.М.
Виміри рекламної колористики: демонстрація та називання кольору як чинники формування рекламного міфу

Раздел 2. ЯЗЫК И СТИЛЬ СМИ

Бацман О.Л.
Категорія «Образу автора» як гуманітарна універсалія проблеми онтології в контексті журналістського дискурсу

Буряк В.Д.
Комунікативність свідомісної інформаційної функції і форми архітектоніки тексту

Егорова Л.Г.
Имиджевый текст как феномен современного информационного пространства

Ивченков В.И.
Современная журналистика в лингвистической парадигме

Садівничий В.О., Гайдіна Ю.В.
Образність і поетика як компоненти створення остаточної концепції публіцистичного твору (на прикладі «Листів із хутора» П. Куліша)

Самусевич О.М.
Персонификация в журналистском тексте

Синельникова Л.Н.
Специфика адресант-адресатных отношений в массмедийном дискурсе

Супрун Л.В.
Сучасне мовлення ЗМІ: зони ризику

Цыбульская М.П.
Типологические модификации журналистского текста (гендерный аспект)

Шаклеин В.М.
Лингвокультурологический аспект социального диалекта

Раздел 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ

Архипенко Л.М.
ЗМІ як компонент культури і культурної компетентності

Бойко Н.В.
Теоретична проекція навчального курсу «Новітні тенденції у сучасній газетній журналістиці» як епістемологічна проблема журналістики та журналістикознавства

Васильева О.А.
Компьютерные технологии в процессе обучения английскому языку в ВУЗЕ

Васіна О.В.
Мовна гра у масмедійному тексті як репрезентант соціолекту

Євграфова А.О.
Лід як компресована форма мовлення

Казакова Т.В.
Інформаційнокомунікативні відносини найдавніших гомінід як виток соціальних комунікацій людства. Фрагмент авторського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Супрун В.М., Супрун Л.В.
Проблеми мовної компетенції журналістів

Шестакова Е.Г.
Повсякденність як предмет дисциплін соціальнокомунікативного циклу

Раздел 4. ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СМИ

Приступенко Т.О.
Свобода слова та журналістська етика в Україні

Різун В.В.
Правда і кривда: історія взаємин

Тагамлик С.В.
Праймінг як засіб маніпулювання масовою свідомістю у телетексті (за матеріалами кулінарних програм)

Раздел 5. РОЛЬ ЖУРНАЛИСТА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ АУДИТОРИИ

Антипова Н.А.
Метаморфозы фантастического в «Геновеве» Роберта Шумана

Баришполець О.Т.
Диференціація аудиторії телебачення за критеріями медіакультури

Бутиріна М.В.
Ефективність масмедіа в контексті теорії стереотипів

Голодникова Ю.А.
Политическое токшоу как всеукраинская медиаигра

Гридчина В.В.
Природа образу

Іванова О.А.
Стратегії формування і трансформування досвіду читання у версіях українських журналів про літературу – «Київська Русь», «Шо»

Пономаренко Л.Г.
Біблія у сучасних друкованих нерелігійних ЗМІ (порівняльний аналіз ступеня її представлення у виданнях «Дзеркало тижня», «День», «Україна молода»)

Раздел 6. WEB-КОММУНИКАЦИИ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

Артамонова І.М.
Жанри онлайнової журналістики

Богданович О.И.
Интернет в Украине: Крымский автономный доступ (обзор рынка интернетпровайдеров Крыма)

Демченко В.Д.
Журналістська освіта в умовах інформаційного суспільства

Савченко Л.Р.
«Сеть» и язык

Шевченко В.Е.
Медіадизайн як напрямок фахової підготовки журналістів

Раздел 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Мироненко Г.В., Климчук Н.В.
Інтернет-психологія: напрями досліджень і перспективи розвитку

Петрунько О.В.
Інтернет як технологія формування громадської думки: соціальнопсихологічні ресурси

Стерденко С.М.
Роль семьи в формировании медиакультуры подростков

Череповська Н.І.
Психологічний аспект відеокультури в умовах медіаінформаційного простору

Раздел 8. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Дяченко М.Д.
Динаміка тематикопроблемного комплексу та модифікації репортажного дискурсу в регіональній пресі (на матеріалі запорізьких газет другої половини ХХ століття

Черемська О.С., Жовтобрюх В.Ф.
Преса харківщини: від 50-их років ХХ століття до сьогодні

Раздел 9. МЕДИАКРИТИКА В КОНТЕКСТЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Гасанова В.Т.
Характер інтелігента в новелі Ю. Липи «Кам’янець столичний»

Кузнєцова Т.В.
Цінності в текстах друкованих ЗМІ

Купа Е.А.
Женская проблематика в СМИ: проблема насилия

Левицька Н.Є.
Новела Ю. Липи «Зустріч літераторів» (покоління літературних «батьків» і «дітей»)

Раздел 10. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Галич В.М.
Мемуари Валентини Гончар “Я повен любові…” як джерело вивчення питань авторського редагування письменника

Галич О.А.
Публіцистичність щоденників українських письменників

Зелінська Н.В.
Наукове книговидання в Україні: на шляху до перезавантаження

Огар Е.І.
Сучасне дитяче книговидання: „Хвороби” росту

Сведения об авторах