Том 18 (57) № 3.2005 г.

 Тексты номера одним файлом

Филология.

Раздел 1

СОВРЕМЕННЫЕ ЖУРНАЛИСТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: УКРАИНСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Білоус О.М.
Висвітлення економічної проблематики на сторінках німецьких аналітичних видань на прикладі «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»

Березенко В.В.
Інтернет-брендінг як комунікаційна технологія

Бондаренко Т.О.
«Проект виживання»: альтернативний світ в умовах глобалізації

Буряк В.Д.
Інформаційно-свідомісний інтелектуалізм і нова парадигма часу (спроба «вписування» української публіцистики в нові інтелектуальні параметри інформаційного відображення)

Демченко С.В.
Взаємодія масової та корпоративної комунікації в інформаційному суспільстві

Кузнєцова Т.В., Петрушенко Ю.М.
Колір як засіб креалізації тексту

Савченко Л.В.
Особливості реалізації іміджевої функції мас-медіа в запорізькій регіональній пресі

Трофимов А.Ю.
Освещение в СМИ межэтнических и межконфессиональньіх проблем как элемент информационных войн и манипулятивных технологий

Хоменко І.А., Фоменко В.І.
Художньо-документальна радіопрограма («feature») з точки зору інформаційної безпеки

Шестакова Э.Г.
Мобиломания как один из ведущих факторов формирования постсовременной повседневности

Раздел 2

ЯЗЫК СМИ И КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ

Богданович Г.Ю., Егорова Л.Г.
Лингвистическая и коммуникативная специфика текста

Вербицкая Ю.А.
Оранжевая революция: психотехнологии и социотерапия

Іванов С.А.
Дискурс науково-популярної журналістики

Космеда Т.А.
Мовознавча наука на службі у журналістики: до питання про вивчення категорії інтимізації (аналіз наукової розвідки А.В. Корольової)

Раздел 3

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Гранкіна Н.В.
Гра як варіативна форма проведення практичних занять з дисципліни «Організація роботи прес-секретаря та прес-служби»

Гурьєва С.А.
Методологічні засади типологічного аналізу газетно-журнальної періодики в Україні

Давыденко Ю.Е., Онищенко М.Ю.
Мультимедийные технологии в преподавании иностранных языков

Демченко В.Д.
Новий зміст журналістики та медіаосвіти в умовах інформаційного суспільства

Казакова Т.В.
Функціональний і прагматичний аспекти в аналізі пражурналістського тексту (до питання про методологію курсу «Зарубіжна журналістика»)

Лобода С.Н.
Гуманистическая направленность педагогической публицистики второй половины XX века

Піскун О.М.
Медіаосвіта в Україні: реалії та перспективи підготовки журналістів

Раздел 4

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕКЛАМИ И PR В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Володченко О.Н.
Значение и роль РR-технологий для туриндустрии Крыма

Дмитриева В.В.
Корпоративный сайт как рекламно-информационная модель компании

Зинченко А.В.
Перспективы развития рынка рекламы как маркетинговой коммуникации в современных условиях в СМИ на примере телевидения

Коу Сяохуа
Китайская газетная реклама в начале XXI века (2000-2005 гг.)

Огородникова Е.М.
Этнокультурное своеобразие восприятия рекламных текстов

Хавкіна Л.М.
Часопросторовий вимір українського рекламного міфу

Шевченко В.Е.
Рекламний текст як засіб впливу на читача періодичного видання

Раздел 5

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ЖУРНАЛИСТА В ПОЛИЭТНИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Мащенко А.П., Ронгинская Н.В.
Футурология книги (тезисы к дискуссии)

Сидоренко Н.М.
Етнічне різноманіття київської преси: пошуки толерантності

Раздел 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫМА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА)

Коханова Л.А.
Предисловие к «Исследованию информационного пространства Крыма»

Харченко У.П.
Опыт проведення мониторингов с целью стимулирования сотрудничества высшей школы и представителей региональных СМИ

Раздел 7

ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА, ТЕКСТ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Архипенко Л.М.
Особливості функціонування англіцизмів обмеженої сфери вживання у мові сучасної української преси

Галич В.М.
Топонім — асоціативний індикатор часового й просторового дейксису публіцистичного тексту Олеся Гончара

Аннотации

Анотації

Summary

Сведения об авторах